Algemene Voorwaarden.

Versie 1.1. van 22 mei 2018.

Op 22 mei hebben er tekstuele verbeteringen plaatsgevonden, hierdoor is er inhoudelijk niets gewijzigd.

Hosting Eelde stelt in dit document een aantal Algemene Voorwaarden waaraan u zich dient te houden en welke servicevoorwaarden u van Hosting Eelde mag verwachten.

Wanneer u een van onze diensten afneemt, dan gaat u automatisch akkoord met deze gestelde algemene Voorwaarden.

Artikel 1.

Definities.

Binnen de Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.

 1. Hosting Eelde: Hosting Eelde, gevestigd te Eelde, opgericht op 1 januari 2018, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70597359.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, welke met Hosting Eelde een Overeenkomst is aangegaan of aan wie Hosting Eelde een offerte heeft doen toekomen.
 3. Algemene Voorwaarden: dit onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die Hosting Eelde met opdrachtgever is aangegaan, zoals vermeld staat in de Overeenkomst dan wel in de offerte.
 5. Overeenkomst: de Overeenkomst, welke Hosting Eelde is aangegaan met opdrachtgever.
 6. Website: https://www.hostingeelde.nl
 7. Domeinnaamhouder: de persoon op wiens naam de domeinnaam staat.
 8. Extensie: het achtervoegsel achter de tweede punt van een domeinnaam, zoals .nl achter de domeinnaam van https://www.hostingeelde.nl.

Artikel 2.

Offerte, aanbod en aanvaarding.

 1. Op verzoek zal Hosting Eelde een offerte opstellen waarin aangegeven wordt welk abonnement met het bijbehorende bedrag, welke bij aanvaarding door opdrachtgever aan Hosting Eelde verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de overeenkomst is bindend.
 2. Een offerte is vrijblijvend. De offerte is 30 dagen geldig. De 30 dagen worden gekoppeld aan de offerte datum, welke vermeld staat op de offerte.
 3. Op de offerte en de Overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de algemene voorwaarden kunnen er voor specifieke produkten of diensten afwijkende voorwaarden gelden. Deze afwijkende voorwaarden stelt Hosting Eelde voor het sluiten van de Overeenkomst beschikbaar, in beginsel door middel van een directe hyperlink.
 4. Bepalingen of voorwaarden die door opdrachtgever gesteld worden, welke afwijken of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend dan bindend, wanneer Hosting Eelde deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of per mail accordeert.
 5. Na aanvaarding door opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend gewijzigd worden met wederzijdse goedkeuring.
 6. De Overeenkomst is van kracht, vanaf het moment dat Hosting Eelde het document “bevestiging overeenkomst” aan opdrachtgever heeft verzonden.

Artikel 3.

Uitvoering van de Dienst.

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Hosting Eelde zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, dan wel de bestelling per mail.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Hosting Eelde dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Hosting Eelde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn niet voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hosting Eelde aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Hosting Eelde worden verstrekt.
 5. Het is Hosting Eelde niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Hosting Eelde noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Hosting Eelde Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Hosting Eelde kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Hosting Eelde te melden, zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Door Hosting Eelde opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Hosting Eelde is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Hosting Eelde heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hosting Eelde niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4.

Prijzen.

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Hosting Eelde zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Hosting Eelde gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Hosting Eelde zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Hosting Eelde het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met maximaal 4% te verhogen.
 5. Alle voor Hosting Eelde uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5.

Hosting en aanverwante diensten.

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Hosting Eelde, welke in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Hosting Eelde hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Hosting Eelde is gerechtvaardigd, is Hosting Eelde gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Hosting Eelde in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Hosting Eelde zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Hosting Eelde gerechtigd hiervan aangifte te doen. Hosting Eelde kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Hosting Eelde verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Hosting Eelde gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Hosting Eelde voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Hosting Eelde is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Hosting Eelde in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hosting Eelde, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hosting Eelde zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet.
 9. Zonder toestemming van Hosting Eelde is het Opdrachtgever verboden de door Hosting Eelde verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Hosting Eelde kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Hosting Eelde bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Hosting Eelde een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Hosting Eelde verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Hosting Eelde geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Hosting Eelde.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6.

Domeinnamen en IP-adressen.

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Hosting Eelde voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en sRIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Hosting Eelde vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Hosting Eelde, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Hosting Eelde schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. Hosting Eelde is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hosting Eelde.
 6. Indien Hosting Eelde een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Hosting Eelde medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Hosting Eelde is ten behoeve van Opdrachtgever:
  • Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over, en te conformeren aan artikel 6, lid 8 van deze Algemene Voorwaarden, welke geldt voor Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 9. Hosting Eelde heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Hosting Eelde gerechtigd de domeinnaam op te heffen.
 11. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat Hosting Eelde geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op Hosting Eelde een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Hosting Eelde deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 7.

Beschikbaarheid van de Dienst.

 1. Hosting Eelde zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Hosting Eelde opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Hosting Eelde stelt geen reservekopie (back-up) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Hosting Eelde opgeslagen data te maken.
 3. Hosting Eelde zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Hosting Eelde is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Hosting Eelde is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 4. Hosting Eelde zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Hosting Eelde. Hosting Eelde kan echter niet garanderen dat deze netwerken op ieder moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van Hosting Eelde een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Hosting Eelde of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Hosting Eelde gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van Hosting Eelde voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Hosting Eelde van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Hosting Eelde of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 150 euro (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van Hosting Eelde voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Hosting Eelde geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hosting Eelde.
 4. De aansprakelijkheid van Hosting Eelde wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hosting Eelde onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hosting Eelde ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hosting Eelde in staat is adequaat te reageren.
 5. Hosting Eelde is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hosting Eelde meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Hosting Eelde voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hosting Eelde geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9.

Storingen en overmacht.

 1. Hosting Eelde heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Hosting Eelde zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk te voorkomen, maar indien noodzakelijk, zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Hosting Eelde is echter nimmer aansprakelijk tot schadevergoeding voor ontstane schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.
 2. Hosting Eelde heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Hosting Eelde zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Hosting Eelde is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.
 3. Hosting Eelde zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hosting Eelde door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Hosting Eelde kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10.

Duur en opzegging.

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn van één (1) jaar. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal een maand na ontvangst van de opzegging effect krijgen. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Hosting Eelde gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Hosting Eelde is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen per e-mail. Opdrachtgever mag daarnaast schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Hosting Eelde in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. De dienst kan uitsluitend schriftelijk dan wel per e-mail opgezegd worden.
 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij Hosting Eelde reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Hosting Eelde het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Hosting Eelde op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11.

Betalingsvoorwaarden.

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Hosting Eelde.
 2. Hosting Eelde zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Hosting Eelde.
 4. In afwijking van het vorige lid is Hosting Eelde niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Hosting Eelde.
 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Hosting Eelde het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.
 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Hosting Eelde in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Hosting Eelde te voldoen en Hosting Eelde is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien Hosting Eelde aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Hosting Eelde kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hosting Eelde een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 11. In bovenstaande gevallen heeft Hosting Eelde voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12.

Rechten van intellectuele eigendom.

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hosting Eelde of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Hosting Eelde toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Hosting Eelde door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreuk makende handeling betalen aan Hosting Eelde, onverminderd het recht van Hosting Eelde om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13.

Geheimhouding.

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Hosting Eelde zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Hosting Eelde, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Hosting Eelde daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hosting Eelde zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden.

 1. Hosting Eelde behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hosting Eelde of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15.

Slotbepalingen.

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. De door Hosting Eelde ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen schriftelijk dan wel per e-mail aan Hosting Eelde door te geven. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Hosting Eelde het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.
 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Tags: Hosting Eelde

Afdrukken E-mailadres